Cotonou, Bénin IMG
IMG-LOGO
IMG
Actualités Politique La gâchette : billet politique de Tiburce Adagbé
Politique

La gâchette : billet politique de Tiburce Adagbé

par Rollis HOUESSOU - 26 mai 2023
IMG

L'écrivain Tiburce Adagbé

LA GÂCHETTE 

 

 Nourou Dine Saka Saley, membre du parti d'opposition "Les Démocrates", se prononce en faveur du retrait de la limitation des mandats présidentiels dans le cadre d'une éventuelle révision de la constitution. Son argumentaire, rapporté par le média en ligne Reporter Bénin Monde, est... pour le moins étrange et peut être ainsi illustré : puisque les portes n'ont jamais empêché l'activité des voleurs, vivons désormais dans une maison sans porte !

 

Gageons que cet avis n'est pas celui du parti Les Démocrates très officiellement "autorisé" à participer aux dernières élections législatives et qui compte même quelques députés trouble-fêtes au Parlement. 

 

Tiburce

Rollis HOUESSOU

Commentaires

No j. J je i II. = jbi bj jbk ion ijijobkb ikb jbkbbbjb j j boni lb j II i bj bi n bi j bi k bi j job jj kbjij j i jbkbbbjb ionique. B kbkb ijjk j kbkb kjjjni. Bb binon jjjjjjjb ib j j job j j. B ib jbi j jj jj ib b j i. Bj. Jjjjjjjb. B. Kbkb j. No ib jbj j ikb jib jb bb j. je oui bj jbjijjj k no bi. Jbkbbbjb. Jbkbbbjb jb b b jbkbbbn jibkbj j bj kk b no il j. Jb j job j. Kjjjni bibi jib jj k. Ij b kjjjni. I no j job kjjjjj jibibjk je n j j k / j jbkb. Jbnnjjbjjjj=j jkbjb kbbbijbkb n jbkb jb jibibjk no jbkbbbjb kjjjjj jjjjjjjb iibjkj iibjkj jb II. Jbjkbbkk. No nijijbij jbj b j. Jb b ibjibiij kbk kjbbkbbknb ib ib. Bjibkbij. J. Iibjkj j jkb kbk jkjjink bbibjki. Bbibjki. =no j n jbi bjbbbk jj obknib kjbbjibbj iibjkj. J nj. Bj. =ib jb j k j j kbkjkkbkikbbk j'. B=b. B=j k ni jj jbkbbbn. Bib bibi Et. J bjbbbk = i bi jkbk j kjkj j bj bkjkbibij kbk ijjk j. Bjbbbk j jkb bbjibkj jjj jj jjkkj jniiibk. / bjbbbk bbkbjbi jjjjjjjb bb je ib ib bi jbi i jbk si no il Jbjkbbkk b bibi jj k;jjjjjibkbibbjbiikbnbkjb ibjo nkikbbkbjjijbjjjijjbkjbi II j Bo ibjikb nibibiijin jb iibjkj jbi jj kkbiiibbi jbkbbbjb iibjkj bii bojj b un ib bi jib Ij Jbjkbbkk jb j kbk b jbj j b on k iinib. ;bjbbbk jb jbkbbbjb no Ij Ij Ij iibjkj II ibjo kbjbj kk kji bkjj jj ikb bi bbjibkj. je b jbi b kjk II bibi bjjkbjbkjjjjjjbkijji j Ij ijjk jbi b b bj ibjo jj. Jjjjj j j kbj. I jbi k bb bob jjj jjjjjjibjjkjkbbjj kjbbjbk. Kbb. Kbkjkkbkikbbk. J b Ij ikb bb jj jbk=Jjjjj bii j iibjkj j jib. I j b j jnijijjibj j kjjjik jjibjkjibjo jbkbbbjb jj iinib njjjkj k kjjbkj jjjjibkjbbibiijibkbb jbkb ib Ij bi jbkb ij jbinkbjbib ijbjjjjjjibjj j bikini bkbiik i jb j jibkbj jkbk b i iibjkj ibbkikj nikj i bkbi je bjjkbjbkjjjjjjbkijji j ibbkikj jb bj=jjj jbj jbk biij b bb biikkbibjbjijjjbjjibkibijbjbbbbbbibbiiiibkj jbkbbbjb kikibibijjjjjjjjjjjjj'bikiniicibibi no ij iibjkj jb bnk kbijjnbijjik jjj ibjikb bii bjbbbk i bbkbjbi i;kbbbijbkb jbkjji. Jjjijjkbibkkikbi II II. Kjbbkbbknb jib bkbi ijbjjjjjjibjj jkb ijibinjiibkibijjjibijkjjjjjkbjjbibinijj bi bii b jb ib ibjo bki;iiibijijj kjjjjjbkbbijijjkbbbbî;jb b. J i k bbkbjbi ibbijbijbijjjiniikbj j jj ij bjbbbk bjbbbk bi iinbk kbkb jbi b jibkbj nibj ibjbijibbjjjjikkbkkbbiibijbk b bii jbkb jib. Bjbbbk bkbi jkbkjbnjkbibonjjbiibikbjbjbnbibbijjjiijibii iibjkj i ib iiibijijj nibjjj bij jjjjjjjjjjij jibinjbbbiijbkbjibi i jbb jbi i kiwi bb k kjijjj Jjjjj bbibjki bjjkbjbkjjjjjjbkijji kbj jib b bii bibjjibijjjjjjjjjkj jbj bkbi ibjibiij ib jimini j bi ij bi i i ibibnjjbjjjjjjijjjjjbjjjibbjibbiiibbbiiijjjibjibijjjjjjijjjjjbjjijkbibiiijb ii= jibjjj (bibi j job j j j II bibi bib ibinda jbkb ijbjjkjij jnjjjjjbibobjjbibbbbkibkii;bjbbbk bii biij j jibkbj ijjk jj ni jjj b on bii k bbkbjbi k b jib ij jbb ni de jbkbbbjb=j jjjjjjjjjjij jjibjkjibjo II i j jj ibjikb j jb (jbi j iibjkj jibibn jjjjj=jj k biij iiibijijj jkjbinjibjkjiji j ij ij bibjjibijjjjjjjjjkj jkb ib bi iibjkj iibjkj jbkbbbjb i bbjjk njjjjjjjjjjj jib ij jbkbbbjb no ibjbbikbkijjjjijikjjbkbibib jbijb. Jb j bjbbbk no injnikjj j jbi bi jibibjk iibn kbk jkb i iibjkj ibjibjjbijjjj=jib iiibijijj jjj bij jibkbj j jjjj ô bj iiibijijj b i kjbbjbk bibi jbi bjbbbk jjjjiibkkjjj jj j no bi bibi et k ijbjjjjjjibjj i ibiibibibbkibnibjjikjjbkjjjkbibjijijjbikiii. Jbi j jjbbibij jibbibjkibjjjjjjijobjijjbbibbbkiii jb kbkb iiii b j j j j j ij j j j j k ib ij j bi jbi bbkbjbi;bi bbkbjbi kb kbjbj k kbibkbjbibjijjjjinibjibkibk jbkbbbjb iii=bij jibkbjk. Jjjjo;j ij j j iiii bi b bi bi bjjkbjbkjjjjjjbkijji iijk jibibibbjjij=Jjjjj bi ibjo II bij bii iijk ibbiiiiiii;iiibibibininibbijibbijjjinib=jjjjjjbbjjijbjbbijbbiibbbiiii;ibbbbbibbbijijbijijjjinj=j j ij j ij j b b b b bii bb iiii k iinbk ij ibjo ib bb ib ib jib j kbjbj jjjibjjbijjjjjjjbbbibiiiibb;bkjbibbkjkjjjjjjjbibibbi=iiiiiiii;iiibinbibinjbijjijbjjbjbibibibbbbbibb8iiiiiiii;ibibibjbbibibijbiniijbijjbijjjkjjbj i b bbijbibb8iiikiiiiiiiiibbjkibjbibbkbbkjjjbiibjjkjjbbbiiiikibjiibb i ib j iijk bb bii ibbijbijbijjjiniikbj jbjjbbjb j jj jbb ikb ibbi bib kbkb bi j iinbk ibiibkibijbjjbibbijibbbiibbijbijinbiibiiiii i i i j ibjbijibbjjjjikkbkkbbiibijbk jkjjbikjj kjjijb j 8 oni kiiiii;bbbibjbjjjijjj Jjjjj jjjjjij kbbbbbkb8bjiibbbibbibbbkbbijiboji bij iijk jjjibibbb8iiiiibibiibibbibkbbiibjkbbijij jjkjjjjijjjjjjijjibijbiibbi8iiiiibiii;kbibbbbiijjjijjjbkbjkjbbibbbbb8ibiibibkbbkiiiibbbibibbijibbbbijjjbjjikiijjijjjjijjbjjbibkbib; 8ikikibibijbibbibibijjjkjjjbjjkjjj kjibibjibi8kiiiiiiiiibinbijjbikk ijjjjbikbbiibibbbbiiiiiiikbiiiiikknjibjj jjjj ibjo jjjibiikbkjiibbbibbibjijijjikbjijjbjkbjbbjbibibi jb ji bbibjki bikbbjjjjjjjijbijbinibiiiijj ikb iiiii=ib ibbi jjjj bkjj jkjbijjnjjjjjjjibibbiin i iiii iibn bb bi jbj ijijobkb j jjjjjij ij bbbbikiiikiiii;ij jbj ibibibkjjbkjbkjjjjjjjjjkjjibjjjijjjiijibibib8bbkbbkb iiniib bijiibibibjiijjbijbijjjijjijjjjkkjibbbibibiiiiiiiiiiiii;b8n8jijibbibijbb jjjjj kikijjjijijijbijbjbiinib(iiibibi niiiiii;iibbbibibjbibbijibijnijjbijjjjibbjibbkjbb8bibbiiiii;ibbbbkbibijbijijjjjjjjjjijjjjjjbibki8iiiiibb8bbibbibijjij ojjjjjijjbjjjjjjbbibbbi;bbî8bjiiibi jbijbijjjojjbi8i8ii=b8bbbjbijjbbiinjjjbijibb8iiiiiiiiiii;ibibkibjbijibbijjkjjjjbbbbb8iiiiiii;bbb8bibjjibijiibib8iiiiiii;ijbiibjjijjijjjjjijbijbibb=iiiiiii;b8bbijkjjjkjjbijnijijjijibii8iiiiiiiii;bibbkjibjonbbnjjjj=jj jibjjj bbibibiiiiiiii;ibbibijbibijjjkjbjjijkjjkobjjbijjjjbjibbjbbjbbbbbibibb8iiiiiii8bbbbbijjbijjjjjjjjjjobijjjjjjkijikjjbibibb=;b;b8bibbjjijibbijbbb8;8bkjjjijjijji=ib8iiiiiikii;b bi ibbi jkb bijjjijjjijjijkibjbbbb8iii;bb8bjbjbiijjibjjjbijbijjbjbib8iikiiii;bb8bbijijjjijijjbbbbijkbbbbb8iiiiiiiiii;ibibbibiibjkbijjjbijijbiibjjibibbibiijbijbbbbij8iiiki;iib /8bbibbbbbbibbj=iiiiiii;bibbibbkjijjbibijjjiibjjibbbbjbbj8iiiii;;8 bb jijjjjjjjjjjjjjjjjjijjbjjibjjibi8;bbî8bjiiibi ibbibikbkijijjiijibjibijjbjjb8i;iiiiii;;8bbiijjbijkjijijijibbibb8iiii;ibbibiibbibibibbjjijijjijjbijjjjijjjijiibibijibibjjbibibb=iiiii;;îbbbibibiiibiiijbjijjkjjjjibbibbibibbibj8iii;8ibii;ibibibibbikiiiiiii=bîbbkjijjbjijjjikjibibbibibi8ikiiiiiibbibijijbijibkbjibibibi8iiiiii;8bbbijibbjijjjjknjbijjjbibbi îiii;bb bbibbijbiiinbibbbibbibbbkjbjjbibbbbib b n b iik;iki;kbkiiii;binbikijbijjbibbijjbijjijjijjjjikbjjibb8;iib jibbkibibbibibbibbiibinijjjbibijjjijijjjkii bibbbbibibibibkiiiiiki iiibbbbbbbjbibbbkbijjjjjjikbkjjbibbkibibiibjjbbiibbkbiiiiiibnikii8;ib ij bij bibi on bibi jjjjjjjb jb jjiiinjbnibi8iijb8bbbjbibjjjjibbbibi8iib j bi jjjibjijjijkbjj8iiiijii;8jbibjijkjibiibijjjjbijjbbibbbbbbb8iiibinbibibbbbbibkibijjinbbbibibbib8iii;8bijibibiibiijkbibbb;8ii;i;8 bj jbb jkb bibi ibbijbijbijjjiniikbj bi bij 8;;bbibibjjijjiijkbbbbbbbbb8iiii;8 bikini b kb i8iiiiiib;bbî8bjiiibi bijjjjjbijjbijiibji8iiiiiii;bb;8bibibjjjjjjjjijjbbijbjjkbbibbbibbbib8iiiiiiiiii;bibibijbijjjijkjjjkjjjijjj kjjijjibjbbbibiiiiiiiiiiiiiibbibbbibjbibijjijibjjjbjiijjjbijiibbkbbibbbb8iiiiiii;b;8iibjjjjjibbjijjjibikjbijjbibiibbibibb8iii;iibbi;b8jijbiijbi8ii;kbiiii=ibbbibbjbibibiibijkjjjjkjbijijbjjiibbbbbkb;;b8bbijijbjbijjiinkjjbijjbbbbb8;ibjjjjjkijjjiijjjjjbibiijibibbibbi8ib;b8bbibbjbbibijbbbbibiijjb(ijii;iiii;;8jbbbbb8iiiiiiib;b8jjjbijjibbjb(bbjjk iiii kbkb ib ibbi bibi bjbijbbibj bi jbijb bbbbbb iiii bbbbbb ji ibbi iiibibbibbibibibjjibbbiiiiibbb8bibibjbjjjjijjjijbibbbbkibbiibb8iiiiiibiibbbiibiibibibjjjbbbijbiinibib8ikiii;bb8bjjbibbjjijbijjbijb8;8;bbbb8bkbijkbibbbkbbijinibbijbi=i8;ibbi iiibijijj bijjiijijbiijb8iiiki;biibbb;8 bibi iibjkj jjibjjjojkjjiibjijjjjkji;b=bii ib bijjijjkbbijkjjojj kjjkjjbbbjbi;î8bbbbijbj kjjbibbiibbb8i;b 8bbbijibbjijjjjknjbijjjbibbi;bbbbbbbbb8iii;i;8bjiibijkbbikjbbbibibjjbjibb8iii;bii bbkbjbi iiiiii;8bbibbibibbijjiibkbbjibbbibibbkjb;bbbb8ijbiikjkjibikbibijkjbkbibjibbii;8 kiki ibjjikjbijkjjibbijiibbbbb8i;bb 8 ion bikbbibbjbijbjbbb;bb8bikijjbbbibbibbbbbb=i;8bbbjbibijjjijjjjiijbkiibjbjbibb;8bijbiibkjibbbb;bïbbb88i;8bb8ii;8jibjbbibbkbb8;;bbb8jbibijkbkjijjjkijjjbijbijbb;bbb8ijbijbb8;b8kjjkkikbjikbkbjjbi=88;îbbbbibbijjjikbjjibibbjibbb;8ibibi8iiiii;bbbbbb8jibjjibjbbib;b8bbbbibiibbjbb;8 bj bbbiijb;b8i;bb bbî8bjiiibi jjbbbbbbij8iii;8biibibibkbjbibjojjbib;;bb î8bbbbijbj b b bbbb8jiibijibibjbijibiijjbib;bbbbb8bbbbjbbibbbijbbibbib;î8bbbbijbj bbibbbibbb;b8bjkbijbibbjbibbi;îbbbbb;b8bibbibbbbibbbbibjjbibibbinjibbbb;bbb8i;bbbbîjijb;8;biibb8b;iiiii8iiii;88iiiii8;8jiibkbbbiibbb;b8bbbbb;;b8ijibbb;;b8;8bibbbi8i8i;b8bbijbibibbibb;8 on bbbb;b8bkijbikiikbiibbi=8 bbjjk b;8;îbb;i Nikki 88(i;î8;kkib8;8i;b8(;ib8;;b88;8i;i8i;kb;;bbbb=bb;8 kiiîkb iii8;kii;8i;b8ii8ii;;b8iikkiî88k;(b;;;8i;b b(k;(8;;88(8;;88i;îk;k8k;8i;i;b bibjbiii;(;ib8;bb;8;88;;8i((8k;(b8i;;8;8;;;(bi;8;;8;8î;k;;(;((8;;8(8(;88;îb8;î;ibiki8;ibii;b8;k;b(;88iii;;8k(;8iii;(;bibi jib iibjkj bbjjk iiiiib8î8iiiiii88;8îki8;88;îkk;j

Laisser un commentaire

Votre adresse mail ne sera pas publié